Posts Tagged ‘ auga ’

O PSdeG-PSOE de Maceda acada a unanimidade do pleno para catro iniciativas ante a parálise do PP

A portavoz, Ana María Rodríguez, destaca a “satisfacción do PSOE para seguir traballando nestas iniciativas útiles que recollen as necesidades reais da vila, co fin de que executen en tempo e forma”

Os socialistas denuncian a falta de transparencia e a absoluta parálise do grupo de goberno do PP ante as demandas dunha veciñanza que se sinte abandonada

Ourense, 8 de outubro de 2018. O PSdeG-PSOE do concello ourensán de Maceda acadou a unanimidade para as catro iniciativas que presentou a debate durante o último pleno municipal. En contraposición coa absoluta parálise do goberno local do PP, os socialistas traballan e dan cara desde a oposición. Desta forma, os socialistas lograron acordos para paliar os danos ocasionados polas tormentas e as cheas; para mellorar a calidade da auga da traída; para implementar axudas municipais en material escolar funxible e impreso do alumnado de educación infantil e para acometer melloras nas obras executadas na rúa da Pena.

A portavoz municipal dos socialistas, Ana María Rodríguez, destaca a “satisfacción do PSOE para seguir traballando nestas iniciativas co fin de que se poidan executar en tempo e forma”. “Estamos a falar de mocións útiles que recollen as necesidades reais da vila e dos seus habitantes, fronte a situación de deixadez absoluta do goberno local que practica a vagancia dunha forma constante”, denuncia. “Nós traballamos para ofrecer solucións e damos a cara atendendo as demandas dunha veciñanza que se sinte totalmente abandonada polo seu concello”, asevera antes de recordar que estarán “vixiantes para que estes compromisos unánimes se cumpran á maior brevidade posible ou volveremos á carga, porque nos debemos ó pobo e como o PP non traballa pola veciñanza desde a alcaldía, estamos a facelo os socialistas desde a oposición”.

A labor do PSdeG-PSOE de Maceda fronte o desleixo do goberno local, permitirá orzamentar axudas municipais para material escolar funxible e impreso destinado ó alumnado de educación infantil –de 3 a 6 anos– tras redactar unha sinxela ordenanza municipal que regulará a tramitación e concesión. Trátase dunha idea que o grupo municipal socialista reitera ante o pleno, posto que xa fora levada a debate con anterioridade, pero que o PP non materializou. A sesión tamén acordou demandar da empresa adxudicataria das obras na rúa da Pena unha execución correcta das mesmas, ademais de instar ó Concello a habilitar medidas de seguridade viaria para residentes e peóns, e a ordenar adecuadamente a circulación e aparcadoiros de vehículos nesta rúa.

Así mesmo, a corporación aprobou realizar un plan de prevención de danos causados por tormentas e cheas, solicitando axuda á Xunta de Galicia para a súa realización. Tamén se elaborará un estudo sobre o estado dos sumidoiros e dos desaugues naturais das vertentes dos ríos do municipio. O acordo unánime promovido polo PSdeG-PSOE tamén servirá para establecer mecanismos de control municipal sobre o mantemento da depuradora da auga da traída, así como esixir auga de calidade á empresa de abastecemento, e compensación económica ós usuarios e usuarias a causa dos prexuízos derivados dos cortes e a turbidez da auga da traída.

A portavoz cuestiona unha vez máis a absoluta falta de transparencia do goberno local conservador, que se nega a celebrar os plenos segundo o estipulado na Lei 7/1985 reguladora das Bases do Réxime Local, que determina que as sesións ordinarias do pleno terán lugar cada tres meses nos municipios de hasta 5.000 habitantes, caso de Maceda. “A falta de transparencia é absoluta porque están a convocar as sesións ordinarias totalmente fóra de prazo, cada 4 ou 5 meses, incumprindo flagrantemente a lexislación, xa que o alcalde quere furtar á veciñanza o seu dereito a estar informados, a participar activamente na vida municipal a través do pleno, mentres tamén nos coarta o exercicio do control democrático dende unha oposición construtiva”, conclúe Rodríguez.

O despilfarro do PP en San Amaro pon ao Concello camiño da creba

Concello_de_San_Amaro

No último pleno do Concello de San Amaro, os socialistas tivemos coñecemento, a través dun informe de Secretaría-Intervención, dalgo que viñamos sospeitando: a falta total de solvencia do propio Concello, debido á absoluta irresponsabilidade do Alcalde, Ernesto Pérez.

A gravidade da situación é tal que, nun futuro non moi lonxano, o Concello de San Amaro pode verse abocado a declararse en creba, posto que non cumpre coas súas obrigas de estabilidade financeira, segundo as normas do propio Ministerio de Hacienda.

A pasividade do alcalde perante esta grave situación é tal, que a propia Interventora do Concello de San Amaro fixo xa a súa terceira advertencia ao respecto ao pleno da Corporación, coidando que vai a ser difícil, por non dicir imposíbel, cumprir coas obrigas que establece a normativa no pago a proveedores do Concello (excedendo con moito os prazos que dicta a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostebilidade Financieira), xa que existe un déficit estrutural de tesourería, debido ao impago recorrente das facturas da auga á empresa GESECO, S.A., tal como vimos denunciando os socialistas.

A situación é tal que, ata dende os propios servizos económicos do Concello, advirten que, de proceder a pagar a esta empresa no prazo establecido pola Lei, impediría o pago ao resto de proveedores do Concello por falta de liquidez. O abuso ao que está a someter esta empresa ao Concello de San Amaro, execede con moito o sentido común e o Alcalde non fai nada por impedilo. A propia interventora, recomendoulle varias veces negociar á baixa con esta empresa, porque os importes facturados son de tal magnitude que impiden que o pouco que recuda o Concello, dea para atender este gasto, no tempo que dicta a normativa e, moito menos, outros gastos esenciais para o funcionamento da entidade local e dos servizos que se lle dan aos veciños.

No mencionado informe, advírtese de que o incumprimento do prazo de pago a proveedores no Concello de San Amaro, é unha cuestión que se repite trimestre a trimestre e que se manterá así debido á pasividade e á non toma de decisións do Alcalde. Tal e como denunciou en numerosas ocasións o Grupo Municipal Socialista por boca da súa voceira, María Jesús López Carrasco, o Alcalde non actúa ante as numerosas advertencias para que rebaixe o contrato abusivo que estableceu coa empresa que subministra a auga potable, entre outros derroches sen sentido nos que incorre mes tras mes. Todo elo leva a unha situación económica desastrosa da que han ser vítimas os propios veciños do San Amaro.

A todo este despilfarro e desatención, hai que engadi-lo rosario de débedas contraídas que, segundo o Informe da Interventora, ha rematar causando o colapso da tesourería municipal. Hai débedas contraídas coa Mancomunidade do Carballiño, con Unión Fenosa, etc. Todo esta débeda non ten correspondencia co que ingresa o Concello de San Amaro, e equivale ao 115% do orzamento en vigor para o ano 2016. É dicir: se o Concello quere cumprir coa Lei de estabilidade e coas súas obrigas, tería que usa-lo importe do total das partidas que pode gastar este ano, incluindo os servizos que se lle dan á veciñanza.

A situación está lonxe de ter visos de ser arranxada; e no Informe citado, reiteráselle ao Alcalde que é o responsábel de velar pola pola estabilidade financieira e pola xestión do desenvolvemento económico e do Concello, cousa que non fai. Pola contra, pese ás advertencias da Intervención para que conteña o gasto, o Alcalde foi xerando máis débeda coa Mancomunidade e, sobre todo, con GESECO, S.A., negándose a negociar condicións máis vantaxosas para o Concello e unha menor marxe de beneficio para a empresa, tal e como o Grupo Socialista lle ten advertido.

Os socialistas, xa que logo, queremos denunciar publicamente esta situación, e especialmente, consonte ao expresado no devandito informe, queremos pór en coñecemento dos veciños de San Amaro que a propia Interventora do Concello está advertindo ao Alcalde de que, de non reconduci-la súa actitude pasiva e inactiva con respecto ao gasto que está a realizar sen control, terá que asumi-las consecuencias. Por unha banda, o Concello de San Amaro imcumprirá o obxectivo da estabilidade orzamentaria e, por outra, o Alcalde, como responsábel público sometido aos criterios do bo goberno (Lei 19/2013 de 19 de Decembro) ten a responsabilidade patrimonial e contable esixible en casos tan graves coma este, de infraccións en materia de xestión económico-orzamentaria.