Monthly Archives: November 2017

Convocatoria do IIIº Congreso Provincial Ordinario

Ourense, 16 de novembro do 2017

A Comisión Executiva Nacional Galega acordou o pasado día 13 do presente, propoñe-lo nomeamento dunha Comisión Xestora Provincial en Ourense, presidida por Miguel Bautista Carballo e tendo como vocais aos seguintes compañeiros/as: José Antonio Corral Álvarez, Concepción García Lozano, Pablo Xabier López Vidal e Elvira Lama Fernández.

A tarefa primordial deste órgano xestor, vai ser a de administrar e conduci-lo proceso de renovación orgánica que foi recentemente convocado polo Comité Provincial. Dito proceso leva aparellada a realización dunhas primarias e o remate do mesmo será o 3º Congreso Provincial Ordinario no mes de Xaneiro.

Có ánimo de dar a máxima transparencia e participación neste proceso democrático que debe encher de orgullo a nosa organización, achegamos as Bases que rexeran a celebración do mesmo para que sexan trasladadas a toda a militancia.

Agardando contar coa vosa colaboración neste ilusionante camiño de renovación dos órganos provincias, e poñéndonos a vosa enteira disposición, recibe un cordial saúdo socialista.

A Comisión Xestora Provincial

 

3º CONGRESO PROVINCIAL ORDINARIO PSdeG-PSOE DE OURENSE

CONVOCATORIA

COMISIÓN XESTORA PROVINCIAL

1. OBXECTO DA CONVOCATORIA

O Comité Provincial a proposta da Comisión Executiva Provincial de Ourense, aprobou esta convocatoria que ten por obxecto establecer as bases do proceso congresual e o calendario para a Celebración do 3º Congreso Provincial Ordinario do PSdeG-PSOE. Nela, inclúese:
- A elección do/a Secretario/a Xeral do PSdeG-PSOE.
- A elección de delegados e delegadas ao 3º Congreso Provincial ordinario.
- A presentación de emendas ao Relatorio Marco e ós Estatutos Provinciais
- A elección da Comisión Executiva Provincial.
- A elección da Comisión Provincial de Control Económico
- A elección da Comisión Provincial de Etica
- A elección dos membros dos Comité Provincial a nomear polo Congreso Provincial.

Este proceso congresual desenvolverase no marco do establecido nos Estatutos do Partido, no Regulamento Federal de Congresos, na normativa do Partido que resulte de aplicación, e nas presentes bases.

Elección do Secretario/a Xeral

Realizarase a través do sistema de primarias, por voto individual, directo e segredo dos e das militantes e, no seu caso, dos afiliados e afiliadas directas, que teñan plenos dereitos políticos, conforme ao regulado nas normas do Partido. Todos o procesos de primarias deberán rexerse por normas análogas, que favorezan a presentación de candidatos e candidatas e velen pola igualdade de medios e recursos, pola imparcialidade da organización, pola liberdade e pola transparencia durante todo o proceso.

As primarias celebraranse polo sistema de dobre volta. Na primeira volta, resultará elixido/a Secretario Xeral o candidato/a que obteña máis do 50% dos votos válidos. Se houbera máis de dúas candidaturas proclamadas e ningunha obtivese máis do 50% dos votos válidos na primeira volta, pasarán á segunda volta as dúas candidaturas que obteñan o maior número de votos, na que resultará elixido/a Secretario/a Xeral o candidato/a que obteña maior número de votos.

Para lograr a consideración de candidato/a á Secretaría Xeral do PSdeG-PSOE, será necesario consegui-lo 3% de avais no ámbito provincial.

No caso de que só unha precandidatura consiga o número mínimo de avais requirido, o órgano verificador de avais procederá a súa proclamación como Secretario/a Xeral sen necesidade de votación.

Ós únicos efectos de verificación dos avais necesarios para poder presentar a súa candidatura á Secretaría Xeral, as precandidaturas poderán aportar diante do órgano verificador dos avais, como máximo, o dobre do número de avais requiridos para obter a condición de candidato/a, tan só coa finalidade de chegar ao mínimo establecido pola posible anulación de parte dos avais presentados.

O órgano encargado de velar pola transparencia e o correcto funcionamento deste proceso congresual provincial será a Comisión Nacional de Ética do PSdeG.

Elección da Comisión Executiva Provincial

A elección da Comisión Executiva Provincial levarase a cabo mediante sistema maioritario, a proposta do/a Secretario/a Xeral elixido, por voto individual e segredo dos delegados e delegadas, con dereito a voto no respectivo Congreso

Elección dos Comités Provinciais

Elección no respectivo Congreso

Os membros dos Comités Provinciais serán elixidos, no número que corresponda, polos/as delegados/as dos Congresos en listas completas, cerradas e bloqueadas, que deberán ter igual representación de homes e mulleres ordenados de forma alternativa. Cando o número de integrantes da lista sexa impar, a presenza de ambos sexos será o máis axustada posible o equilibrio numérico, respectándose a orde alternativa entre os candidatos de un e outro sexo.

No suposto de que existan dúas listas, a minoría que obteña como mínimo o 20% dos votos válidos a candidaturas, terá unha representación proporcional a estes. En todo caso, a lista que obteña a maioría terá dereito á metade máis un dos delegados e delegadas a elixir.

No suposto de que existan máis de dúas listas, e ningunha obteña a maioría, a máis votada terá dereito a unha representación da metade máis un dos cargos a elixir, repartíndose o resto proporcionalmente entre as demais candidaturas que superasen o 20% dos votos válidos.

Elección dos membros dos Comités Provinciais

A elección dos membros dos Comités Provinciais realizarase conforme ao que se estableza no Regulamento de desenrolo dos Estatutos Federais aprobados no 39º Congreso Federal. Mentres este non entre en vigor, en aplicación das disposicións transitorias primeira dos Estatutos Federais e terceira, destes Estatutos, a súa elección efectuarase conforme ao previsto nos estatutos Nacionais e Provinciais anteriores ao 39º Congreso Federal.

A elección de delegados/as ao 3º Congreso Provincial realizarase nas correspondentes Asembleas Locais e Municipais a través de votación de listas completas, pechadas e bloqueadas.

As agrupacións municipais poderán formular suxestións á Orde do Día, presentar proposicións e emendas de calquera natureza coa condición de que obteñan un mínimo do vinte por cento de apoio na correspondente asemblea.

A elección das Comisión Provincial de Control Económico e da Comisión Provincial de Ética realizarase mediante votación individual e secreta dos delegados/as con dereito a voto no Congreso Provincial ordinario do PSdeG- PSOE previa presentación das correspondentes candidaturas diante da Comisión Electoral, en listas completas, pechadas e bloqueadas, de acordo co sistema de voto maioritario.

1.1. Datas e lugar de celebración do 3º Congreso do PSdeG-PSOE

O 3º Congreso Provincial Ordinario celebrarase o día 20 de xaneiro de 2018, en Ourense.

1.2. Calendario coas datas máis relevantes do proceso congresual:

Aprobación da convocatoria do 3º Congreso Provincial 11 novembro
Presentación de precandidaturas 15-16 novembro (12 horas)
Recollida e presentación de avais 18 novembro- 1 decembro (12 horas)
Proclamación e recursos 2-6 de decembro
Campaña de información 7-16 de decembro
Xornada de votación elección da Secretaría Xeral do PSdeG-PSOE 17 de decembro
Recursos 18-22 de decembro
Votación en segunda volta 30 decembro
Proclamación e recursos 31 de decembro-4 xaneiro
Asembleas: elección de delegados/as, debate relato, presentación emendas 31 decebro-4 xaneiro
Remisión da documentación polas Agrupacións á sede do PSdeG-PSOE 8-10 xaneiro
3º Congreso Provincial Ordinario 20 de xaneiro

1.3. Orde do día provisional do 3º Congreso Nacional do PSdeG-PSOE

1. Ditame da Comisión de Credenciais e constitución do 3º Congreso Provincial.
2. Elección da Mesa do 3º Congreso Provincial.
3. Saúdo da Presidencia do 3º Congreso Provincial e apertura do Congreso.
4. Saúdos e intervención de apertura do Congreso
5. Saúdo do Secretario Xeral do PSdeG-PSOE.
6. Elección da Comisión Electoral do Congreso e apertura do prazo de presentación de candidaturas: Comisión Executiva Provincial, Comisión Provincial de Control Económico, Comisión Provincial de Ética, membros dos Comité Provincial.
7. Constitución das comisións de traballo e debate de emendas.
8. Proclamación das candidaturas presentadas diante da Comisión Electoral.
9. Presentación e aprobación polo plenario das resolucións das comisións de traballo. Se procede, debate e votación de emendas.
10. Votación das candidaturas proclamadas.
11. Proclamación dos resultados das votacións.
12. Clausura.

1.4.Comisión de Credencias:

A Comisión Xestora Provincial de Ourense será a responsable da organización do mesmo e de proceder ao nomeamento previsto no artigo 19 do Regulamento de Congresos no que atinxe aos integrantes da Comisión de Credencias.

1.5. Relatorio Marco e Estatutos do PSdeG-PSOE

O Relatorio Marco proposto pola Comisión Xestora Provincial coa aquiescencia da Secretaría Xeral electa, será enviado, xunto cos estatutos provinciais vixentes, as Agrupacións Municipais da Provincia, para a presentación de emendas e debate das mesmas nas respectivas asembleas locais.

1.6. Composición do 3º Congreso Provincial Ordinario.

Son membros con dereito a voz e voto:
· Os delegados/as elixidos/as nas asembleas das Agrupacións Municipais. O baremo a aplicar será o de un/unha delegado/a por cada 35 militantes ou fracción igual ou superior a 20. Adicionalmente, todas as Agrupacións con 5 ou máis militantes terán un delegado/a máis.
· Os delegados/as de Xuventudes Socialistas da provincia de Ourense, nun número equivalente a unha porcentaxe do 5% do total de delegados/as do Congreso de conformidade co establecido no artigo 48 dos estatutos provinciais
· A representación que, no seu caso, lles corresponda ás Organizacións Sectoriais constituídas a nivel provincial en base ao previsto nas normas do Partido.
· Son membros con voz e sen voto:
- A Comisión Xestora Provincial
- Comisión Provincial de Control Económico.
- Os colectivos e movementos asociados ou vinculados ao PSdeG-PSOE.

1.7. Censo

O censo que conforma o corpo electoral para o presente proceso congresual é o pechado o 1 de abril de 2017, data de convocatoria do 39º Congreso Federal.

O censo será custodiado e xestionado polo Departamento Federal de Afiliación e Censo, que velará polo seu uso responsable, así como polo pleno respecto á lexislación sobre protección de datos.

Dacordo co estipulado nas normas que desenvolven a lexislación de Protección de Datos de carácter persoal, en ningún caso, as precandidaturas ou candidaturas poderán acceder a datos persoais da militancia.

1.8 Comité Organizador

Tódalas funcións a desenvolver neste proceso de renovación orgánica serán íntegramente asumidas pola Comisión Xestora Provincial.

2. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Á SECRETARÍA XERAL DA COMISIÓN EXECUTIVA PROVINCIAL

Poderán ser candidatos/as aquelas persoas que ademais de formar parte do corpo electoral correspondente ao proceso congresual, cumpran os seguintes requisitos:
- Sexan militantes do PSdeG-PSOE e non incorran en causa de inelixibilidade algunha.
- Reúnan o 3% de avais de militantes no ámbito provincial

2.1. Presentación de precandidaturas.

A persoa que desexe iniciar unha recollida de avais ao seu favor para optar á Secretaría Xeral do PSdeG-PSOE comunicarao, no prazo comprendido entre o 15 de novembro e as 12 horas do 16 de novembro, á Comisión Nacional de Ética a través do modelo oficial establecido para ese fin, que se pode recoller na sede Provincial do PSdeG-PSOE de Ourense en R/Ribeira de Canedo, 24 baixo

Unha vez comprobado que esa persoa reúne os requisitos esixidos na normativa que resulta de aplicación, a Comisión Nacional de Ética facilitaralle os correspondentes impresos de avais antes de que comece o prazo para a súa recollida e presentación.

2.2. Medios a disposición das precandidaturas.

O Comité Organizador poñerá a disposición das precandidaturas os seguintes medios:

a) Os datos estatísticos de censo para sabe-lo número de avais necesarios para presentar a súa candidatura.
b) Os datos de contacto das Agrupacións Municipais.
c) Os formularios oficiais, tanto individuais como colectivos, para a recollida de avais.

A Comisión Xestora Provincial e Comisións Executivas Municipais facilitarán, en igualdade de condicións, a actividade das precandidaturas. En ningún caso isto inclúe facilitarlle copia do censo de afiliados/as.

Logo de ser proclamadas as candidaturas, estas poderán nomear un representante diante dos órganos do Partido que teñen encomendado o desenvolvemento do Congreso Provincial.

2.3. Financiamento das precandidaturas.

Os e as aspirantes a precandidatos/as e as correspondentes precandidaturas realizarán as súas actividades atendendo aos principios de austeridade, responsabilidade e transparencia, estando en todo momento sometidas ao control da Comisión Nacional de Ética, que establecerá as condicións e limitacións para o financiamento e os mecanismos para garantir a súa transparencia.

En todo caso, as campañas de captación de fondos, en calquera das súas formas, canalizaranse a través dos mecanismos postos a disposición das precandidaturas pola Xerencia do PSdeG-PSOE, que garantirá o cumprimento da Lei de Financiamento de Partidos Políticos.

En ningún caso se poderán realizar campañas de imaxe ou publicidade pagadas ou sometidas a algún tipo de contraprestación.

2.4. Recollida e presentación de avais

O período de recollida e presentación de avais iniciarase o día 18 de novembro e concluirá o día 1 de decembro, ás 12 horas. Non será considerado válido ningún aval recibido ou entregado ao Comité Organizador despois dese momento.

Os modelos para a recollida de avais serán establecidos pola Comisión Nacional de Ética que preverá mecanismos de seguridade que garantan a súa autenticidade. En todo caso, os impresos, individuais ou colectivos, serán nominativos para cada candidatura. Non será válido ningún aval presentado nun modelo distinto do oficial.

Aval individual: os impresos do aval individual, unha vez cumprimentados e acompañados de fotocopia do DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia, poderán remitirse directamente ao Comité Organizador na sede Provincial do PSdeG-PSOE de Ourense en Ribeira de Canedo.

Os avais individuais serán custodiados polo Comité Organizador. Informarase a cada precandidatura do número de avais rexistrados ao seu favor, feito que non leva implícita a súa validez.

Aval colectivo: os modelos de aval colectivo, que deberán ser orixinais, tramitaranse a través das respectivas precandidaturas, que serán as responsables da súa entrega ao Comité Organizador dentro do prazo previsto e, en todo caso, antes da finalización do prazo establecido para a recollida e presentación de avais.

Unha vez finalizado o prazo para a recollida e presentación de avais o Comité Organizador expedirá a cada precandidatura o correspondente certificado no que figurará o número de follas de avais, colectivas e individuais, presentadas, así como o número total de avais presentados.

2.5. Verificación e reconto de avais.

Unha vez finalice o prazo de recollida e presentación de avais procederase á súa verificación e reconto.

A Comisión Nacional de Ética será a encargada de velar pola validación dos avais. Ao respecto, terase en conta o seguinte:
· Cando unha persoa outorga o seu aval a máis dunha precandidatura, estes serán considerados nulos.
· No caso de que unha persoa avale varias veces ou por formatos distintos a unha mesma precandidatura, estes computaran como un único aval válido.
· Serán considerados nulos todos aqueles avais presentados en modelo distinto do oficial. Isto inclúe:
- Aqueles nos que o nome da precandidatura estea manuscrito.
- Os individuais remitidos por correo electrónico que non se acompañen do modelo oficial.
- Os colectivos que non estean correctamente cumprimentados.
· Consideraranse válidos aqueles avais que formando parte dunha folla colectiva reúnan os requisitos establecidos, aínda que nesa mesma folla un ou varios dos avais expresados sexan nulos.

2.6. Proclamación de candidaturas.

Unha vez se verifiquen e reconten os avais presentados, a Comisión Comisión Nacional de Ética realizará a proclamación provisional daquelas candidaturas que conseguisen o número mínimo de avais requirido e cumpran o resto de requisitos regulamentarios esixidos.

Contra o acordo de proclamación provisional calquera dos/das aspirantes aspirantes persoados/as no proceso de verificación e reconto poderán interpoñer, no prazo de 24 horas, recurso en primeira instancia diante da Comisión Nacional de Ética nos termos regulamentarios establecidos, non sendo recorribles feitos, acordos ou decisións que non sexan determinantes na proclamación de calquera precandidatura.

Caberá recurso en segunda instancia diante da Comisión Federal de Ética e Garantías, a presentar en 24 horas desde a recepción da correspondente resolución.

Transcorrido o prazo de recursos, a Comisión Nacional de Ética e Garantías procederá á proclamación definitiva de candidaturas.

3. CAMPAÑA DE INFORMACIÓN INTERNA

3.1. Principios xerais.

No caso de que resultasen proclamadas dúas ou máis candidaturas, entre o día 7 de decembro e a xornada de votación, estas poderán realiza-los seus actos de campaña interna.

Durante a campaña de información interna, os/as candidatos/as terán que manter en todo momento un comportamento adecuado cos principios que inspiran a nosa organización.

Sen prexuízo da individualidade da campaña de cada candidatura, todos os actos e accións que as candidaturas realicen durante a campaña de información, deberán respectar e garantir uns criterios básicos de unidade de imaxe corporativa do Partido. Estes criterios serán establecidos polo Comité Organizador, baixo a supervisión da Comisión Nacional de Ética.

As candidaturas están obrigadas a respectar a normativa interna do partido, as presentes Bases e as instrucións que dite o a Comisión Nacional de Ética e/ou o Comité Organizador para o desenvolvemento da elección da Secretaría Xeral do PSdeG-PSOE.

3.2. Medios e recursos a disposición das candidaturas.

Ás candidaturas, unha vez proclamadas, facilitaráselles en igualdade de condicións, o acceso aos seguintes medios e recursos:
a) Un espazo físico cedido polo PSdeG-PSOE que sirva como oficina-despacho da candidatura.
b) Dirixirse, unha única vez, á militancia con cargo aos fondos do Partido, mediante envíos de propaganda, dentro dun criterio de austeridade e emprego racional dos medios comúns.
c) Comunicacións por correo electrónico ás persoas que conforman o censo electoral e ás agrupacións do PSdeG-PSOE dentro dos límites que estableza a Comisión Nacional de Ética.

3.3. Debates.

As candidaturas poderán celebrar debates entre si, nos termos que se establezan, previa autorización e comunicación á Comisión Nacional de Ética e ao Comité Organizador.

3.4. Financiamento das candidaturas.

As candidaturas realizarán as súas campañas de información atendendo aos principios de austeridade, responsabilidade e transparencia, estando en todo momento sometidas ao control da Comisión Nacional de Ética, que establecerá as condicións e limitacións para o financiamento das campañas das candidaturas e os mecanismos para garantir a súa transparencia.

En todo caso, as campañas de captación de fondos, en calquera das súas formas, canalizaranse a través dos mecanismos postos a disposición das candidaturas pola Xerencia do PSdeG-PSOE que garantirá o cumprimento da Lei de Financiamento de Partidos Políticos.

O PSdeG-PSOE poderá contribuír economicamente cos gastos ocasionados polos actos da campaña de información que se realicen no proceso electoral para elixir á persoa que asumirá a Secretaría Xeral da Comisión Executiva Provincial. No caso de que se habilite unha cantidade, esta repartirase a partes iguais entre aquelas candidaturas que resultasen formalmente proclamadas.

En ningún caso se poderán realizar campañas de imaxe ou publicidade pagadas ou sometidas a algún tipo de contraprestación, estando prohibidas as doazóns anónimas ás candidaturas.

4. VOTACIÓN PARA A ELECCIÓN DA SECRETARÍA XERAL

4.1. Censo electoral para a elección directa da Secretaría Xeral.

A listaxe de votación para a elección da persoa que ocupará a Secretaría Xeral da Comisión Executiva Provincial estará conformado polo conxunto do corpo electoral.

O censo de votación para a elección da Secretaría Xeral será remitido ós centros de votación tres días antes da xornada de votación.

4.2. Centros de votación.

Con carácter xeral o centro de votación será a Agrupación Municipal á que se pertence por razón de militancia.

Os militantes das agrupacións cun censo inferior a 10 votantes exercerán o seu dereito ao voto na agrupación con máis de 10 votantes máis próxima. Non obstante, a Comisión Xestora Provincial poderá agrupar, aos meros efectos da votación, a varias destas agrupacións, respectando o criterio de proximidade xeográfica, e designar unha delas como centro de votación.

A Comisión Xestora Provincial comunicará ao Comité Organizador aquelas agrupacións que serán centro de votación así como aquelas que se unifican neles.

Será designado responsable de cada centro de votación a persoa titular da secretaría de organización da Agrupación Municipal que sexa centro de votación ou quen sexa designado pola Comisión Executiva Municipal para ese cometido.

4.3. Mesas electorais.

As Mesas Electorais estarán formadas por unha presidencia e dúas vogalías. Os seus membros serán elixidos mediante sorteo entre a militancia da Agrupación que sexa centro electoral, a celebrar pola respectiva Comisión Executiva, polo menos, 5 días antes da xornada de votación, tendo que comunicar ao Comité Organizador, os seguintes datos: Mesa electoral, nome e apelidos, DNI, teléfono móbil e correo electrónico.

No devandito sorteo deberán elixirse, ademais dos tres membros titulares da Mesa electoral, un suplente para cada un deles.

Con todo, habilítase á Secretaría de Organización ou a persoa designada pola Comisión Executiva Municipal do correspondente centro electoral a tomar as medidas necesarias para que haxa unha Mesa Electoral formada ao comezo do horario de votación.

4.4. Apoderados.

Cada candidatura poderá acreditar como apoderados a militantes con dereito de sufraxio activo. Non poderán desempeñar a súa función simultaneamente máis de dous apoderados por centro de votación. Os apoderados exercen o seu dereito ao voto na Mesa Electoral na que están censados.

O prazo apoderados finalizará 5 días antes da xornada de votación.

4.5. Xornada de votación.

A votación terá lugar o día 17 de decembro de 2017. As primarias celebraranse polo sistema de dobre volta. Na primeira volta, resultará elixido/a Secretario Xeral o candidato/a que obteña máis do 50% dos votos válidos.

Se houbera máis de dúas candidaturas proclamadas e ningunha obtivese máis do 50% dos votos válidos na primeira volta, pasarán á segunda volta as dúas candidaturas que obteñan o maior número de votos, na que resultará elixido/a Secretario/a Xeral o candidato/a que obteña maior número de votos. Neste segundo caso a segunda volta celebrarse o día 30 de decembro de 2017.

Con carácter xeral, o horario de votación será ininterrompido de 10.00h a 20.00h.

Excepcionalmente, para aqueles centros electorais con menos de 100 votantes, poderá habilitarse un horario reducido de votación que deberá ser dun mínimo de 4 horas. En todo caso, o horario de votación será establecido na convocatoria correspondente ao centro electoral, que será preferentemente pola tarde.

Para exerce-lo dereito a sufraxio activo, o/a elector/a deberá acreditar a súa identidade ante a Mesa Electoral mediante a presentación do DNI, pasaporte ou carné de conducir. A Comisión Executiva correspondente a cada centro de votación articulará os medios oportunos para contar con un lugar ou estancia que garanta a preparación e o exercicio do voto polo electorado en segredo.

O voto constará de papeleta e sobre. A Comisión Nacional de Ética aprobará os modelos oficiais de papeletas e sobre para a elección da Secretaría Xeral da Comisión Executiva Provincial do PSdeG-PSOE.

O Comité Organizador,facilitará o material de votación que constará de censo, urna, papeletas de votación, sobres, modelo de acta de constitución, sesión e escrutinio.

4.6. Peche da votación e escrutinio.

Unha vez finalizada a xornada de votación procederase ao escrutinio dos votos. O escrutinio levarase a cabo polos membros da Mesa Electoral, que cumprimentará a acta cos resultados, e da que se facilitará unha copia aos representantes das candidaturas que así o soliciten.

Na acta reflectiranse, ademais dos resultados, as incidencias e as protestas dos representantes das candidaturas, achegando coa mesma os votos nulos e os votos reclamados ou impugnados.

A documentación correspondente deberá facerse chegar o máis axiña posible á Comisión Nacional de Ética, á sede Provincial do PSdeG-PSOE de Ourense, nun prazo máximo de 48 horas.

Os resultados comunicaranse de xeito inmediato a través dos medios establecidos polo Comité Organizador Provincial do proceso.

4.7. Votos válidos, nulos e en branco.

Ós efectos do reconto de votos, terase en conta o seguinte:
· Consideraranse votos en branco o emitido en sobre sen papeleta.
· Considerásense votos nulos:
- Os emitidos con sobres ou papeletas diferentes dos oficiais.
- Os emitidos sen sobre.
- Os Sobres que conteñan papeletas de diferentes candidaturas.
- Aqueles nos que, no sobre ou na papeleta, se realizaron inscricións, salvo aquelas que, pola súa entidade, non xeren dúbidas sobre a vontade do elector.
· Considerarase un único voto válido o sobre que conteña varias papeletas da mesma candidatura.

4.8. Proclamación de resultados.

Recibidos os datos do escrutinio das Mesas Electorais, a Comisión Nacional de Ética proclamará o resultado provisional da elección.

Contra o resultado provisional as candidaturas poderán interpoñer en primeira instancia recursos ante a Comisión Nacional de Ética e Garantías no prazo prazo de 24 horas desde o final do acto de votación. Esta resolverá en 24 horas desde a súa presentación. Caberá recurso, en segunda instancia, diante da Comisión Federal de Ética e Garantías, a presentar en 24 horas desde a resolución en primeira instancia. A Comisión Federal de Ética e Garantías terá 24 horas para resolver.

A Comisión Nacional de Ética, unha vez resoltos os posibles recursos.

4.9. SEGUNDA VOLTA

Se houbera máis de dúas candidaturas proclamadas e ningunha obtivese máis do 50% dos votos válidos na primeira volta, pasarán á segunda volta as dúas candidaturas que obteñan o maior número de votos, na que resultará elixido/a Secretario/a Xeral o candidato/a que obteña maior número de votos. Neste segundo caso a segunda volta celebrarse o día 30 de decembro de 2017.

4.9.1. Mesas electorais

As Mesas Electorais estarán formadas por unha presidencia e dúas vogalías. Os seus membros serán elixidos mediante sorteo entre a militancia da Agrupación que sexa centro electoral, a celebrar pola respectiva Comisión Executiva, polo menos, 5 días antes da xornada de votación, tendo que comunicar ao Comité Organizador, os seguintes datos: Mesa electoral, nome e apelidos, DNI, teléfono móbil e correo electrónico.

4.9.2. Apoderados

Cada candidatura poderá acreditar como apoderados a militantes con dereito de sufraxio activo. Non poderán desempeñar a súa función simultaneamente máis de dous apoderados por centro de votación. Os apoderados exercen o seu dereito ao voto na Mesa Electoral na que están censados.

O prazo para a designación de interventores e apoderados finalizará 5 días antes da xornada de votación.

4.9.3. Xornada de votación

Con carácter xeral, o horario de votación será ininterrompido de 10.00h a 20.00h.

Excepcionalmente, para aqueles centros electorais con menos de 100 votantes, poderá habilitarse un horario reducido de votación que deberá ser dun mínimo de 4 horas. En todo caso, o horario de votación será establecido na convocatoria correspondente correspondente ao centro electoral, preferiblemente pola tarde.

Para exerce-lo dereito a sufraxio activo, o/a elector/a deberá acreditar a súa identidade ante a Mesa Electoral mediante a presentación do DNI, pasaporte ou carné de conducir. A Comisión Executiva correspondente a cada centro de votación articulará os medios oportunos para contar con un lugar ou estancia que garanta a preparación e o exercicio do voto polo electorado en segredo.

O voto constará de papeleta e sobre. A Comisión Nacional de Ética aprobará os modelos oficiais de papeletas e sobre para a elección da Secretaría Xeral da Comisión Executiva Provincial do PSdeG-PSOE.

O Comité Organizador,facilitará o material de votación que constará de censo, urna, papeletas de votación, sobres, modelo de acta de constitución, sesión e escrutinio.

4.9.4. Peche da votación e escrutinio

Unha vez finalizada a xornada de votación procederase ao escrutinio dos votos. O escrutinio levarase a cabo polos membros da Mesa Electoral, que cumprimentará a acta cos resultados, e da que se facilitará unha copia aos representantes das candidaturas que así o soliciten.

Na acta reflectiranse, ademais dos resultados, resultados, as incidencias e as protestas dos representantes das candidaturas, achegando coa mesma os votos nulos e os votos reclamados ou impugnados.

A documentación correspondente deberá facerse chegar o máis axiña posible á Comisión Nacional de Ética, á sede da Comisión Executiva Provincial do PSdeG-PSOE de Ourense, nun prazo máximo de 48 horas.

Os resultados comunicaranse de xeito inmediato a través dos medios establecidos polo Comité Organizador Provincial do proceso.

4.9.5. Votos válidos nulos e brancos

Ós efectos do reconto de votos, terase en conta o seguinte:
· Consideraranse votos en branco o emitido en sobre sen papeleta.
· Considerásense votos nulos:
- Os emitidos con sobres ou papeletas diferentes dos oficiais.
- Os emitidos sen sobre.
- Os Sobres que conteñan papeletas de diferentes candidaturas.
- Aqueles nos que, no sobre ou na papeleta, se realizaron inscricións, salvo aquelas que, pola súa entidade, non xeren dúbidas sobre a vontade do elector.
· Considerarase un único voto válido o sobre que conteña varias papeletas da mesma candidatura.

4.9.6. Proclamación de resultados

Recibidos os datos do escrutinio das Mesas Electorais, a Comisión Nacional de Ética proclamará o resultado provisional da elección.

Contra o resultado provisional as candidaturas poderán interpoñer en primeira instancia recursos ante a Comisión Nacional de Ética e Garantías no prazo de 24 horas desde o final do acto de votación. Esta resolverá en 24 horas desde a súa presentación. Caberá recurso, en segunda instancia, diante da Comisión Federal de Ética e Garantías, a presentar en 24 horas desde a resolución en primeira instancia. A Comisión Federal de Ética e Garantías terá 24 horas para resolver.

A Comisión Nacional de Ética, unha vez resoltos os posibles recursos. Proclamará definitivamente os resultados.

DESENVOLVEMENTO DO PROCESO PRECONGRESUAL

O proceso de elección de delegados para o 3º Congreso Ordinario está regulado polos artigos 5.2. dos Estatutos Federais e Nacionais vixentes con anterioridade ao 39º Congreso Federal, e a disposición adicional segunda do Regulamento Federal de Congresos.

O proceso de presentación e debate de emendas ao Relatorio-Marco está regulado nos artigos 33dos Estatutos Federais vixentes con anterioridade ao 39º Congreso Federal, e 69, dos Nacionais, e nos artigos 4, 72 e seguintes do Regulamento Federal de Congresos.

4.10. Asembleas para a elección de delegados e delegadas e debate de emendas

4.10.1. Convocatoria

Co fin de proceder á elección dos delegados e das delegadas que participarán no 3º Congreso Provincial, as Agrupacións Municipais con 5 ou máis militantes celebrarán as Asembleas os días 31-5 de decembro, unha asemblea extraordinaria, que incluirá na súa Orde do Día os seguintes puntos:

1. Constitución da Asemblea e elección de Mesa.
2. Presentación de candidaturas de delegados/as ao 3º Congreso Provincial ordinario.
3. Votación para a elección dos delegados e delegadas ao 3º Congreso Provincial ordinario
4. Debate e votación da xestión dos órganos provinciais
5. Debate e votación de emendas ao relatorio marco.

Os e as militantes que formen parte de Agrupacións que teñan menos de 5 militantes poderán exerce-los seus dereitos na Agrupación que se lle asigne.

4.10.2. Presentación de candidaturas de delegados e delegadas

A Comisión Executiva Municipal que corresponda procederá, no seu caso, á apertura dun prazo para a presentación de candidaturas de delegados e delegadas. Estas deberán ser completas; é dicir, conter tantos membros como postos a cubrir, cerradas e bloqueadas. Así mesmo, as candidaturas presentadas deberán cumpri-lo previsto no artigo 5.2 d) dos Estatutos Federais vixentes con anterioridade ao 39º Congreso Federal, debendo ter igual representación de homes e mulleres ordenados de forma alternativa. Cando o número de integrantes da candidatura sexa impar, a presenza de ambos sexos será o máis axustada o equilibrio numérico, respectándose a orde alternativa entre os candidatos de un e outro sexo.

Con carácter xeral, para poder ser elixido delegado/a haberá que formar parte do corpo electoral.

No caso de que se estableza un prazo de presentación de candidaturas, que finalice antes do comezo da asemblea na que se vai proceder á elección, este deberá reflectirse de forma expresa e clara na convocatoria dirixida á militancia.

Neste caso, a Secretaría de Organización da Agrupación Municipal será a encargada de verificar que as candidaturas presentadas cumpran os requisitos esixidos. No caso de atopar nelas algún defecto que se poida corrixir, deberá comunicarllo de maneira inmediata á candidatura afectada, outorgándolle un prazo para facelo que, en todo caso, finalizará no momento de inicio da celebración da correspondente asemblea.

Cando a Mesa da asemblea aprecie nas candidaturas presentadas a existencia dalgún defecto que se poida reparar, ofreceráselles ás mesmas a posibilidade de facelo, o que deberá de producirse de xeito inmediato na propia asemblea.

4.10.3. Presentación de emendas ao relatorio marco

A militancia, en consonancia con establecido no artigo 69.3 dos Estatutos Nacionais, na asemblea extraordinaria correspondente da Agrupación Municipal poderá presentar proposicións, achegas ou emendas ao relatorio marco que, para ser aprobadas terán que contar cun apoio mínimo do 20% dos e das participantes na mesma.

4.10.4. Envío da acta, fichas de delegados e delegadas e outra documentación

O envío da acta, fichas dos delegados e delegadas, e demais documentación deberá enviarse á sede Provincial, antes do día 10 de xaneiro de 2017. Para as comunicacións relacionadas co 3º Congreso Nacional deberá utilizarse una dirección de correo electrónico
que se habilitará no seu momento.

DESENVOLVEMENTO DO 3º CONGRESO DO PSdeG-PSOE

O 3º Congreso Provincial ordinario desenvólvese de acordo co disposto nas presentes bases de convocatoria, os Estatutos Federais e Nacionais e o Regulamento Federal de Congresos e nos Estatutos provinciais.

4.11. Constitución e apertura.

O 3º Congreso Provincial do PSdeG-PSOE quedará validamente constituído, en primeira convocatoria, cando estean presentes a metade máis unha das delegacións e representada máis da metade da militancia do PSdeG-PSOE.

A Comisión de Credenciais, conformada segundo o previsto no artigo 53 do Regulamento Federal de Congresos, comprobará que a acreditación de delegados/as sexa correcta e, mediante a expedición do correspondente ditame, certificará o número de delegados/as acreditados/as.

4.12. Mesa do Congreso.

Para presidi-lo 3º Congreso Provincial ordinario, mediante votación pública e individual dos delegados/as, elixirase unha Mesa composta por un Presidente/a, un Vicepresidente/a, dous/dúas Secretarios/as de Actas e un Secretario/a de Notas

A Mesa terá por misión dirixi-los debates, fixar a orde das deliberacións do Congreso e facer cumprir as disposicións do Regulamento de Congresos, interpretándoo e suplíndoo nos casos de dúbida ou omisión.

4.13. Comisións de traballo. Debate e votación de emendas.

No Congreso estableceranse pola Mesa as Comisións de traballo que debaterán os correspondentes relatorios.

As comisións quedarán constituídas polos delegados/as inscritos, podendo participar con voz pero sen voto os membros da Comisión Xestora Provincial.

Para cada Comisión, de entre os seus delegados/as inscritos, elixirase unha Mesa para dirixir e modera-los debates que examinarán o Relatorio correspondente así como as proposicións e emendas aprobadas. O debate finalizará coa elaboración dun ditame. A Comisión elixirá de entre os delegados e delegadas que formen parte da mesma a persoa que defenderá o ditame no Pleno do Congreso.

Aqueles delegados/as que non estean de acordo co ditame da Comisión poderán manter para o seu debate en Plenario, de entre as emendas presentadas, aquelas que consideren oportunas e que obtivesen, polo menos, o voto do 20 % dos delegados/as inscritos na Comisión.

4.14. Debates en Plenario. Aprobación das Resolucións do Congreso.

O debate no Pleno comezará coa lectura do ditame da Comisión e das emendas totais ou parciais ao mesmo. Lido o ditame e as emendas, pasarase inmediatamente ao debate das mesmas.

Finalizado o debate sobre o ditame da Comisión, a Presidencia someterao a votación consignándose na acta do Congreso o resultado da mesma.

4.15. Procedemento electoral congresual

Para os procedementos electorais que se desenvolven no Congreso elixirase, mediante voto individual e público dos delegados/as, unha Comisión Electoral composta por cinco membros que se responsabilizará da recepción das candidaturas así como do acto de votación e escrutinio posterior.

Chegado o punto da orde do día e durante o prazo establecido faranse chegar á Comisión Electoral do Congreso as propostas de candidaturas de acordo ao establecido na normativa que resulte de aplicación.

A Mesa do Congreso dispoñerá as urnas, papeletas e sobres de votación, hora e lugar de votación. As papeletas de votación serán destruídas despois de proclamados publicamente os resultados.

O reconto será feito público pola Mesa do Congreso antes do acto de clausura.

5. DISPOSICIÓN ADICIONAL

En ausencia de normativa interna, naquelas cuestións que afecten ao proceso de elección da Secretaria Xeral do PSdeG-PSOE (Mesas electorais, apoderados, escrutinio, etc.) terase como referencia o disposto na LOREG, sendo sempre de obrigado cumprimento as instrucións, acordos e resolucións que sobre o desenrolo do proceso electoral adopten a Comisión Nacional de Ética e o
Comité Organizador Provincial.

Unha Xestora dirixirá a Agrupación Provincial ata o seu IIIº Congreso

A Comisión Executiva Nacional do PSdeG vén de substituir á súa homóloga na nosa provincia por unha Comisión Xestora, que dirixirá provisionalmente a nosa Agrupación Provincial ata que finalice o proceso congresual que se está a desenvolver na mesma.

A Xestora, que xa celebrou a súa primeira xuntanza, está presidida polo deputado provincial e alcalde de Petín, Miguel Bautista Carballo, e integrada tamén por Elvira Lama Fernández (deputada provincial e voceira socialista no Concello de Xinzo), Pablo López Vidal (Secretario de Organización da Agrupación Municipal da cidade), José Antonio Corral Álvarez (2º tenente-alcalde de Coles) e Concepción García Lozano (concelleira na cidade).

Convocado o noso IIIº Congreso e as primeiras Primarias provinciais

nuevo-2

O Comité Provincial do PSdeG de Ourense, máximo órgano entre congresos, vén de aproba-la convocatoria do IIIº Congreso desta Agrupación Provincial, para o vindeiro 20 de xaneiro, precedido das primeiras eleccións Primarias que se celebrarán para a elección dun/ha Secretario/a Xeral Provincial do Partido Socialista en Ourense, que o serán a dúas voltas. As previsións do proceso son as seguintes:

As pre-candidaturas de militantes a Secretario/a Xeral poderán ser presentadas dende o día 15 ata as 12:00h. do día 16 deste mes de novembro.

Os/As pre-candidatos/as poderán recoller e presentar avais entre o 18 de novembro e as 12:00h. do 1 de decembro. Serán aceptados/as como candidatos/as os/as militantes que presenten un número de avais igual ou superior ao 3% do censo, e inferior ao 6%.

Os/As candidatos/as proclamados/as poderán desenvolver cadansúa campaña informativa entre os días 7 e 16 de decembro.

O domingo 17 de decembro celebrarase a votación da primeira volta das Primarias. Só no caso de que, nesa votación, ningún/a candidato/a obtivese máis da metade dos votos emitidos, se celebraría unha segunda volta, o sábado 30 de decembro.

As Agrupacións Municipais celebrarán, entre o 31 de decembro e o 4 de xaneiro, cadansúas asembleas para o debate da Ponencia-marco e a elección de delegados/as ao Congreso.

No Comité Provincial tamén foron designados os membros do Comité Organizador e da Comisión de Credenciais, do Congreso. O primeiro está integrado polos compañeiros Susana Rodríguez Rodríguez (Tenente-alcalde de Coles e deputada provincial), Adolfo González Novoa (concelleiro de Amoeiro e deputado provincial), María Jesús López Carrasco (nosa voceira no Concello de San Amaro) e Andrés Gómez Cachaldora (membro do Comité Provincial saínte representando á Agrupación Municipal da cidade); mentres que a Comisión de Credenciais está integrada polos militantes Erika Paz Rodríguez e Pablo Gómez Dobarrio.

Baltar leva o seu nepotismo á extinción de lumes, priorizando as zonas cercanas ás propiedades dos responsables da Deputación

Na comparecencia de Baltar Blanco hoxe no Parlamento galego para presenta-los orzamentos da Deputación, a nosa deputada Noela Blanco acusouno de leva-lo nepotismo ata a extinción da vaga de lumes, cando “o primeiro que fixeron foi enfria-las zonas cercanas ás propiedades dos responsables da Deputación”.

A deputada criticou que teñan destinado 1,4 millóns de euros para manter un servizo “privado” de extinción, que utilizaron para atender ás súas propiedades “mentres outros concellos, asolados polas lapas e mesmo evacuados, tiñan que facer fronte ao lume con alcaldes á fronte desta crise e veciños utilizando os seus propios medios”; e todo elo mentres o presidente da Deputación estaba “desaparecido en combate” e demostrando unha “falla de respecto” que leva a que, dezanove días despois, aínda “non chamou ao alcalde de Carballeda de Avia, onde faleceu unha persoa, para ver se precisaba de algo”, o que deu pé á compañeira para decirlle “vostede non ten nin corazón nin vergoña”.

A nosa deputada reprochoulle tamén que “por moito que se presente aquí como moderno e vangardista, a súa xestión decimonónica e arcaica do ente provincial delátao, e fai necesario que para sacar a Ourense da marxinalidade económica, política e social na que se atopa, o primeiro paso sexa que abandone xa o pazo provincial”, e acusouno de facer do “nepotismo e a compra de vontades” unha forma de goberno que “está a ser cercada pola xustiza”, lembrando convocatoria masiva de postos de promoción interna a catro días das eleccións

A compañeira tamén lle criticou o aumente a partida orzamentaria da Deputación destinada a persoal nun 2% (o dobre do que gastan o resto das deputacións), e “máis do 39% o orzamento adicado a pagar favores”, o que se enmarca nunha xestión “especialmente escandalosa se temos en conta que segue racaneando atencións de carácter benéfico-asistencial a mozos, maiores ou persoas con discapacidade”, pois a política social tan só recibe un 5% do orzamento, fronte ao 18% de Lugo, o 17 d’A Coruña ou o 14 de Pontevedra, nunha provincia que ten 20 305 desempregados, e 433 cotizantes menos que no pasado mes.

A deputada censurou tamén a Baltar Blanco o “reparto de fondos aos concellos baixo criterios de sectarismo político”, e reclamou un Plan Único que permita “un reparto de investimentos con criterios de equidade, obxectividade e transparencia”, apuntando que, mentres na nosa provincia tan só destina o 6% do orzamento provincial a este propósito, Lugo inclúe o 25% dos orzamentos para obras no seu Plan Único, Pontevedra o 27% e A Coruña o 43.

Noela Blanco solicita a declaración da Festa do Polbo de Carballiño como de Interese Turístico Internacional

A nosa deputada no Parlamento galego Noela Blanco, presentou unha serie de iniciativas para instar á Xunta a “impulsar e apoiar tódalas actuacións necesarias para axiliza-la declaración da Festa do Polbo de Carballiño como de Interese Turístico Internacional”

Blanco destacou a relevancia socioeconómica deste certame, que se celebra o segundo domingo de agosto; lembrando que a declaración desta Festa como de Interese Turístico remóntase a 1972, e conta dende o 2012 coa declaración de Interese Turístico Nacional, co que tan só resta a súa declaración como de Interese Turístico Internacional, dacordo coas bases que figuran na Orde ITC/1763/2006.

A compañeira sinalou que esta declaración está “máis que xustificada” para un encontro que, neste ano no que celebrou a súa 55ª edición, reuniu a máis de 100 000 persoas, que consumiron aproximadamente 50 toneladas de polbo, sen ter en conta os actos gastronómicos e culturais que rodean á celebración.