Monthly Archives: March 2014

Seara acusa ao Goberno central de diminuí-las bonificacións nos contratos a discapacitados, máis dun 20% en Ourense

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara vén de recibir unha resposta parlamentaria do Goberno na que se reflicte que, dende o 2010, as bonificacións nos contratos a persoas con discapacidadee na provincia de Ourense diminuíron en máis dun 20%, dende 317 contratos no 2010, ata tan só 250 no 2013.

Seara sinala ademais que, en relación aos contratos indefinidos para discapacitados, as bonificacións caeron prácticamente nun 50%. Así, indica que no 2010 o Goberno bonificou 98 contratos indefinidos na provincia para persoas discapacitadas, mentres que no 2013 a cifra baixou ata 53. Respecto dos contratos temporais, as bonificacións tamén diminuíron dende os 219 contratos en 2010, ata 197 contratos en 2013.

Para a deputada ourensá, “esta é unha nova mostra do absoluto esnaquizamento que o Goberno do PP de Rajoy fixo das políticas para a discapacidadee postas en marcha, co esforzo de todos, baixo o mandato do Goberno socialista”.

“Este esnaquizamento está a ter consecuencias moi negativas para as persoas con discapacidade, que ven cómo cada día aumenta a súa imposibilidade para desenvolve-las súas moitas capacidades, así como as súas dificultades para acceder ao emprego”.

Neste senso, a compañeira apunta a datos do ano pasado, que o Goberno lle dera na resposta a outra pregunta parlamentaria feita por ela mesma, e que reflicten que, practicamente, en tan só 26 dos 92 concellos da provincia, as empresas contratan a persoas con algunha discapacidade, fronte aos 30 que eran no 2011.

Por sectores, a maioría dos contratos a persoas discapacitadas nos concellos da nosa provincia, pertencen ao de servizos. En menor contía, á industria e á construción, e foron case inexistentes no sector primario. Trátase, ademáis, de contratos moi precarios, na súa maioría eventuais, por circunstancias da produción.

Para a deputada, “é absolutamente necesario que o Goberno impulse medidas que incentiven ás empresas para a contratación de persoas discapacitadas”. Porén, “Rajoy non só non incentiva ás empresas, senón que as desincentiva, diminuíndo as bonificacións á contratación deste colectivo”.

Seara insta ao PP a que vote contra un imposto para o viño

ribeiro_á_beira_do_Miño_-_Galiza

A deputada socialista no Congreso pola nosa provincia, Laura Seara, instou ao ministro de Agricultura e ao grupo do PP nesa Cámara, a votaren a favor dunha moción rexistrada nela polo PSOE (e que será debatida o vindeiro martes) na que pedimos “asegura-lo mantemento do actual sistema de módulos e a fiscalidade cero para o viño”, así como “asegura-los actuais tipos impositivos do IVA da alimentación, sen que se produzan subidas, nin no tramo superreducido nin no reducido”. O debate desta moción terá lugar o vindeiro martes.

“Coa votación desta moción poderemos comprobar se é certo que Cañete e o PP están en contra do imposto do viño ou se, pola contra, e como é xa habitual no PP de Madrid e no de Galicia, din unha cousa e votan a contraria” explica a compañeira.

Como deputada ourensá, Seara resalta “a alta importancia que o viño ten en Ourense, tanto dende o punto de vista económico, como cultural”, e apunta que “o establecemento dun imposto ao viño sería moi prexudicial para o Medio Rural e para as familias que viven do viñedo”.

Neste senso, destaca “o esforzo que o sector vitivinícola realizou para a súa modernización”, e considera que “o pago a ese esforzo non pode ser unha traba ao seu desenvolvemento, e que claramente danaría os intereses do sector”. Por iso, a deputada anunciou a presentación de novas iniciativas parlamentarias.

Rexeitamos a actuación do Valedor nunha queixa contra o alcalde de Piñor, e demandamos que exerza a súa labor con imparcialidade

O Grupo Socialista no Parlamento galego lamenta a actuación levada a cabo polo Valedor do Pobo, José Julio Fernández, en relación á queixa formulada contra o alcalde de Piñor, e lle insta a exerce-la súa labor coa maior imparcialidade en relación as súas aparicións nos Medios de Comunicación.

No día de hoxe, aparece publicada nun xornal unha información na que se indica que o PP denunciou ante o Valedor do Pobo ao alcalde de Piñor por “viola-los seus dereitos”, presidida por unha fotografía de dous concelleiros do PP nese Concello xunto a Fernández.

O Grupo parlamentario Socialista presentou por este motivo unha Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión na que solicita que o Parlamento manifeste o seu rexeitamento á actuación levada a cabo polo Valedor, ao que tamén lle remitimos unha carta.

“Dende o respecto que nos merece a institución do Valedor do Pobo, consideramos que a institución comisionada deste Parlamento, e concretamente o seu máximo representante, se debe a un mandato de imparcialidade que non lle debera permitir amosar en público posición algunha respecto das queixas ou denuncias que reciba”, afirma a deputada pola nosa provincia María Quintas, que engade que aínda non tivo “oportunidade de analizar informes que lle permitan avaliar se a queixa é sustentada en documentos que lle aporten veracidade ou sinxelamente se sustenta nun intento desesperado de crítica política, empregando para elo unha institución que necesariamente, polo seu carácter, debe estar fóra da lexítima confrontación política”.

Seara acusa a Pastor de “ordenar” que se ralenticen as obras do AVE

800px-RENFE_130_THE_DUCK_Macanet-Massanes_Talgo250

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, acusa á ministra de Fomento, Ana Pastor, de “ordenar que se ralenticen as obras do AVE a Galicia”.

Informacións que a deputada puido coñecer apuntan a que as “ordes” de Pastor serían de que as obras do AVE ao seu paso pola nosa provincia freen a súa actividade ao 50%. Por iso, a compañeira presentou no Congreso unha nova batería de iniciativas parlamentarias para que a ministra explique “se ela, e Rajoy, decidiron outra data distinta ao 2018 para a chegada da Alta Velocidade a Galicia”, e “se modificaron as datas de finalización das obras de determinados trazados na provincia de Ourense”. Lamenta que “de ser así, os galegos deberiamos, alomenos, saber cánto tempo máis teremos que esperar por esta infraestructura, que é absolutamente necesaria para a vertebración do Noroeste peninsular coa meseta”. “A ministra debe dicir dunha vez a verdade, malia que Rajoy prometeu a data de 2018”.

A deputada xa advertira, en novembro do 2012, de que recibira unha resposta parlamentaria na que o Goberno central xa cuestionaba o 2018 como data da chagada do AVE a Galicia. Naquela resposta, o Ministerio sinalaba, literalmente, que “en principio, prevese para o 2018, pero dito prazo está suxeito ao cumprimento da programación establecida nos estudos e proxectos realizados”.

Posteriormente, en xuño do 2013, Seara pediu a comparecencia de Pastor no Congreso para que explicase “os verdadeiros plans do Goberno respecto ao AVE a Galicia”, a tenor dun informe de ADIF que reflectía que o Goberno cambiaría o proxecto da Alta Velocidade a Galicia de xeito que no 2018 non estaría rematado o tramo Lubián – Ourense. Segundo aquel documento, o previsto polo Goberno do PP para o 2018 sería finalizar só a construción do tramo Lubián -Taboadela, e con plataforma para vía única, e non para dobre vía, como si previra o anterior Goberno Socialista. Para o tramo Taboadela – Ourense, o Ministerio de Fomento se limitaría a adecua-la liña actual instalando un terceiro carril, e só nun horizonte posterior entraría en servizo o tramo Taboadela-Ourense, a variante de Cerdedo e a dobre vía para o conxunto do corredor. Segundo o mesmo informe, o PP pospoñería a execución da nova estación de Ourense, e se limitaría a adecua-la estación actual. A compañeira sinala que “cada vez hai máis probas de que, lamentábelmente, aquel informe é a folla de ruta do Goberno, malia que negou reiteradamente a súa validez”.

Coa nova batería de iniciativas parlamentarias presentada, Seara pide ademais a Pastor que resposte “se xa terminou de volver a estuda-la posibilidade de soterra-la entrada do AVE a Ourense e decidiu por fin un trazado”. Sobre este punto, lembra que en xuño do 2012 recibiu unha resposta parlamentaria do Goberno na que o Ministerio de Fomento sostiña literalmente que “a cuestión do soterramento xa foi analizada e descartouse polo sobrecusto e as escasas vantaxes urbanísticas que ofrecía no caso particular de Ourense”. Malia iso, só cinco meses despois, en novembro do 2012, Seara recibiu outra resposta parlamentaria na que Fomento sostiña literalmente que “o Ministerio continúa traballando na análise técnica e económica do acceso soterrado a Ourense para busca-la solución máis adecuada dende o ámbito técnico e económico”.

Seara lembra que “os socialistas galegos sempre defendemos que o soterramento non era unha boa opción, e recibimos un sinfín de críticas” por parte dos conservadores, que reclamaban o mesmo “de xeito irresponsábel e interesado”. Xa que logo, sinala que “quizais por iso é polo que a ministra primeiro estudou pero descartou o soterramento, só cinco meses despois dixo que o volvería a estudar, e agora non sabemos sexa acabou de volver a estudar e qué decidiu”.

“O Goberno do PP debe deixar de mentir, e dicirnos dunha vez aos galegos cando pensa de verdade facer o AVE a Galicia” reclama a deputada.

O PP rexeita a Proposición Non de Lei socialista para afronta-los danos do temporal na provincia

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara critica o rexeitamento hoxe polo PP, na Comisión de Agricultura do Congreso, á Proposición non de Lei do Grupo Socialista a prol da reparación dos danos sofridos debido aos temporais na nosa provincia; unha Proposición Non de Leir (PNL) da que Seara era autora, e coa que pretendía remedia-lo “ninguneo do Goberno á provincia de Ourense no Real Decreto que aprobou”.

Seara cualifica de “tomadura de pelo” que o Delegado do Goberno anunciase hoxe en Ourense “os mesmos 1,2 millóns” de euros que recolle o Decreto do Goberno en toda a provincia, e que só se destinan para o conxunto da Confederación do Miño-Sil”. Lembrou que “o temporal ocasionou na provincia de Ourense numerosos danos nas infraestruturas e aos sectores produtivos, causando, ademais, un esnaquizo devastador nas zonas agrícolas como A Limia, onde os danos superan os seis millóns de euros”.

Por iso, cualificou de “imperdonábel” o ninguneo do Goberno central aos afectados en Ourense, e lembrou que este “se visibilizou ademais o pasado 27 de febreiro, cando o Subdelegado do Goberno non estivo” na reunión que o Delegado mantivo co resto de subdelegados para aborda-lo plan de reparación dos danos causados polo temporal.

Así mesmo, a compañeira criticou con dureza a enmenda do PP á PNL do PSOE, ao considerala “un brindis ao sol e unha tomadura de pelo máis aos cidadáns de Ourense”.

A deputada conceptúa como “unha absoluta farsa” o feito de que o PP estea aprobando na Deputación e nos concellos moitos dos puntos que recolle a PNL socialista”, pero que hoxe no Congreso dos Deputados votase en contra.

Coa súa PNL Seara solicitaba:
- un informe coa avaliación dos danos na nosa provincia, con medidas correctoras nas localidades afectadas e preventivas nas poboacións e cuncas hidrográficas máis susceptibles de inundacións
- a declaración da comarca d’A Limia como zona catastrófica, e o establecemento de indemnizacións polos danos producidos en explotacións e gandeiras da provincia
- a concesión de axudas directas por danos persoais
- ídem materiais, específicas, para
· facer fronte á reconstrución de locais comerciais e vivendas
· subvenciona-la reparación de danos na rede viaria, especialmente na A-52, N-525 e N-120 ao seu paso pola provincia
· subvencionar infraestructuras de titularidade pública como centros de ensino, instalacións deportivas e zonas termais danadas polo temporal.
- retomar, de xeito inmediato, as infraestructuras de regadíos planificados n’A Limia e que desapareceron dos orzamentos Xerais do Estado nos dous últimos exercicios
- beneficios fiscais
- bonificación na Seguridade Social
- a concesión de anticipios e créditos extraordinarios para dar cobertura orzamentarioa inmediata a estas axudas

A Proposición de Seara tamén instaba á Confederación Hidrográfica Miño-Sil e á Confederación Hidrográfica do Douro, a levar a cabo as actuacións necesarias para evitar incidentes como o vivido polo desbordamento de varios ríos. “Deberían sentir bochorno por non votar a favor desta PNL” díxolles Seara aos deputados do PP, mesmos destinatarios da súa seguinte advertencia: “dende logo, quedan vostedes incapacitados para volver á Limia con este novo insulto a toda a provincia”.

Seara pide que o goberno “priorice” a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade entre as propostas españolas

800px-Canóns_do_Sil._Ribas_de_Sil_e_Nogueira_de_Ramuín,_Galiza

O PSOE votou hoxe na Comisión de Cultura a favor dunha iniciativa do PP relativa á candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, pero advertiulle a ese partido de que “o que piden na súa Proposición non de Lei está logrado dende o ano 1996”, e que “agora deben pedi-lo que toca: que a Xunta de Galicia se implique para impulsa-la candidatura, e que o Goberno de España a priorice de entre as vintesete candidaturas españolas que xa están na lista, como no seu día fixo coa Torre de Hércules”.

Seara explicou que “dende o PSOE sempre apoiamos, non só con palabras, senón con feitos a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, e por iso votamos hoxe a favor desta iniciativa, aínda que a mesma se centra en que dita candidatura sexa incluída na lista indicativa de Patrimonio Mundial, cando resulta que en dita lista está dende 16 de xullo de 1996”.

Neste sendo, Seara sinalou que o Goberno central lle respostou en novembro do 2013, nunha resposta parlamentaria, que a candidatura está incluída na lista dende 1996 e mostrou a súa contrariedade polo feito de que “o Goberno o saiba, pero o grupo popular non”. Ademais, apuntou que, tal e como se pode comprobar na web de UNESCO, na lista provisional revisada o dia 7 de febreiro de 2014, aparece a candidatura da Ribeira Sacra.

Por iso, indicoulle ao PP que “o que debería pedi-lo Grupo Popular é que o Goberno de España ‘priorice’ a candidatura da Ribeira Sacra” e que “a Xunta impulse a candidatura que formalizaron as Deputacións de Lugo e Ourense, a nivel estatal, realizando as xestións ante os organismos competentes para que o Goberno de España a priorice e a impulse definitivamente, como se fixo coa Torre de Hércules d’A Coruña”.

Durante a súa intervención, a compañeira puxo en valor “a excepcional riqueza paisaxística, ambiental e patrimonial da Ribeira Sacra” e destacou que “é un territorio de peculiaridades únicas en Europa”. Por iso, lembrou que “a proposta da súa candidatura a Patrimonio da Humanidade é tan relevante como antiga no tempo”, e instou ao PP, especialmente na Deputación de Ourense, a que non lles mova o interese de levarse os galóns, e traballen de xeito serio para que dita candidatura sexa pronto unha realidade”.

Para os socialistas ourensáns, resulta unha broma de mal gusto que Baltar Blanco pretenda dar clases de ética

Elvira Lama, viceportavoz do Grupo Socialista na Deputación, considera a proposta de Baltar Blanco sobre un “Código ético” máis propia do día dos Santos Inocentes que de finais do Entroido.

Para os socialistas, a ética, as boas condutas e a transparencia téñense no día a día, e non por escribilo nun papel se é máis transparente nin se melloran as condutas. E podemos afirmar que as que houbo ata o de agora por parte do PP nin foron éticas nin transparentes; e con esta pantomima de código tampouco se van a cambiar. Fai falta ser moi atrevido, para que un dos membros da saga Baltar pretenda dar clases de ética e de boa conduta nesta provincia. Sería máis propio destes personaxes que montasen unha academia de enchufismo e caciquismo, que son as dúas únicas palabras que coñecen en relación coa xestión da Deputación Provincial.

Lama considera que Baltar Blanco está totalmente inhabilitado para falar de ética, porque el é un presidente que entrou tapado na Deputación. Foi o último colocado de Baltar Pumar na institución provincial.

Dende o Grupo Socialista na Deputación, a pregunta que se plantexa é onde estaba este novo adaíl da ética, a conduta e a transparencia, cando lle pediamos que acudise á Xustiza a facilitar toda a información que se posuía sobre o caso da investigación por fraude de fondos europeos.

Como nos ten acostumados, a política do sucesor de Baltar Pumar é a da pantalla e o fume. En troques de escribir obviedades, o que tiña que facer é retirar da xestión de goberno a todos aqueles deputados sobre os que existen dúbidas da súa conduta, e que, tanto que sexan culpables como inocentes, traspasaron os límites da ética coas súas prácticas. Estamos a referirnos ós alcaldes de Barbadás, Carballiño, Baltar, Xinzo, Chandrexa de Queixa, etc. Casos que os socialistas denunciamos ata a saciedade.

A compañeira e o conxunto de deputados provinciais socialistas cren que o devandito código debería ter carácter retroactivo e, deste xeito, elimina-los bustos, nomes de rúas, prazas e pavillóns que lles teñen chamado “José Luis Baltar” pola xeografía ourensana. Así mesmo pregúntanse cómo José Manuel Baltar é capaz de redactar un código ético que rexeite a colocación de placas co nome de políticos, cando hai menos dun mes el facía o propio no Concello de Monterrei: ou é que ten pouca memoria, ou é que ten moi pouca vergoña.

Tamén resulta esperpéntico que agora o fillo de José Luis Baltar rexeite a entrega de regalos, porque nos preguntamos onde estaba el pedindo iso cando había cola diante do despacho do seu pai para entregar agasallos. Imaxinamos que, vivindo baixo o mesmo teito, algunha vez seguro que tería probando algunha das dádivas que se lle ofrecían ó anterior Presidente. Xa que logo, preguntámonos tamén se dito código terá carácter retroactivo e lle solicitará ao anterior Presidente que devolva tódolos agasallos que teña recibido. Dende logo, os deputados socialistas poden asegurar que nunca recibimos ningún agasallo de ninguén, pero non estamos seguros de que os representantes do PP estean en condicións de poder asegura-lo mesmo.

Neste senso, resulta cando menos gracioso que Baltar Blanco pretenda instar aos grupos da oposición a levar a cabo o seu traballo de fiscalización do grupo de goberno na Deputación, e que pretenda dar leccións aos nosos deputados acerca cómo realiza-la súa labor, un dos principais representantes do clan Baltar, cuxos membros teñen significado o máis ruín da política ourensá. Personaxes que se valeron de tódalas mañas para perpetuarse en política, e aí está o xeito como accedeu á presidencia da Deputación Baltar Blanco, valéndose dun congreso denunciado polos seus compañeiros polas malas prácticas, e entrando logo ás agochadas na institución provincial. E lembremos que, dende dende que Baltar Blanco alcanzou a presidencia desta institución, só atopamos atrancos para acceder á documentación que solicitamos, ben sendo sesgada, facilitando só parte dela ou ofrecéndoa a contagotas e co acceso ós expedientes en datas distintas, e que para acceder a un expediente, os nosos deputados que viven da súa profesión teñen que perder moitas horas nos seus respectivos postos de traballo.

En resumo, Baltar Blanco volve amosa-la súa frivolidade á hora de afrontar un tema tan serio como nos ocupa. Aínda que elo non sorprenda, alomenos a nós, xa que é o seu xeito de entender a política.

En todo caso, a primeira proposta do Grupo Provincial Socialista respecto ao devandito código, é que Baltar Blanco cese ós deputados imputados e solicite o reintegro, por parte dos anteriores xestores, dos 12 millóns que reclama a OLAF por diversos proxectos.

Seara esixe ao Goberno central que aclare urxentemente se Ourense perderá os fondos europeos para o “Hospital 2050”

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, presentou unha batería de preguntas parlamentarias coas que esixe ao Goberno central “que aclare se mantén a execución dos proxectos “Hospital 2050” e “Innova Saude” en Ourense, e que “explique se o Goberno garante o mantemento dos fondos europeos destinados á modernización” do CHUO.

Seara advirte do risco de perda de devanditos fondos, dado que o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais paralizou o proceso de concesión da xestión integral de espazos para o CHUO, e tendo en conta que o SerGaS vinculou dita concesión á realización das obras do plan director do hospital. Por iso tamén lle pide ao Goberno resposta sobre cales foron as razóns técnicas da paralización do devandito proceso, e acerca de en que situación se atopan nestes intres os proxectos “Hospital 2050” e “Innova Saúde”.

Para a deputada, “as artimañas de Feijóo puxeron en risco estes proxectos para a posta en marcha dun novo hospital intelixente no CHUO, e de diversos proxectos tecnolóxicos para moderniza-la sanidade galega”. O “Hospital 2050” e o “Innova Saude”, son, segundo explica “dous plans por un valor conxunto de noventa millóns de euros, que pretenden ser pioneiros en Europa, e que por iso teñen financiamento europeo con cargo a fondos FEDER.

Así, Seara lémbralle a Feijóo que “estes fondos non están destinados ao ‘ladrillo’ ”, malia que a propia Xunta apuntou que estaba garantido o financiamento suficiente para construí-lo novo edificio de hospitalización. “Feijoo pensou que con estes fondos podería reducir custos na infraestructura e por iso, cunha manobra rocambolesca, vinculou a concesión dos servizos do CHUO coa realización das obras do plan director do hospital”. “Fraco favor fixo o Presidente da Xunta á sanidade ourensá e galega” criticou a compañeira.

En xuño do 2013, a nosa deputada xa denunciara que Ourense perdería os fondos europeos para o Hospital 2050 se a Xunta non construía o edificio, despois de que así llo confirmara a Seara a Secretaria de Estado de I+D+i nunha comparecencia no Congreso. Naquel intre, a Secretaria de Estado confirmou, ademais, que o orzamento está vinculado ao proxecto “Hospital 2050”, pero non necesariamente á cidade de Ourense, de xeito que se a Xunta decide executar o devandito proxecto noutro lugar, non sería responsabilidade do Ministerio. Xa entón, Seara acusou a Feijóo de enganar aos cidadáns, e lamentou a falta de interese do Goberno central.

Agora, Seara pídelle ao Goberno “que, desta vez, non lave as mans”.

O Ministerio de Hacienda paraliza a privatización dos servizos do CHUO

A voceira de Sanidade do Grupo Socialista no Parlamento de Galicia, Carmen Acuña, denuncia que o Goberno central “vén de contradicir a Feijóo” e paraliza-la adxudicación integral de espazos no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense porque disque “algo cheira mal”. A parlamentaria do PSdeG presentou en rolda de prensa a pregunta que sobre esta cuestión trasladará á Xunta no vindeiro Pleno da Cámara.

Acuña explicou que o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, dependente do Ministerio de Hacienda, paralizou o proceso de concesión da xestión integral de espazos para o CHUO, que o Sergas vinculaba á realización das obras do seu “Plan Director”.

A deputada esixiu a Feijóo “honradez, transparencia e senso común”, e que “deixe de lado inventos estranos que só serven para o saqueo da Sanidade Pública”.

Sorpréndenos aos socialistas, en verbas da compañeira, que o “mesmo Montoro amose máis senso común que Feijóo, e lle paralice o sistema de contratación”, que previamente xa puxeran en cuestión profesionais, usuarios e o propio PSdeG.

Os socialistas temos “posto a lupa” sobre esta contratación, que sumaba a privatización, por 15 anos e 225 millóns de euros, dos servizos de limpeza, seguridade, mantemento e consumo enerxético nunha mesma empresa que, ao mesmo tempo, asumía o pago de 14 millóns de euros para a construción do “Plan Director”. O interese reside en que esta modalidade, que agrupa tódolos servizos nunha soa licitación, deixaba fora ás empresas galegas, incapaces de asumir unha oferta tan completa.

Pregúntase Acuña cómo vai consegui-la empresa adxudicataria os catorce millóns de euros, “se non é a través do encarecemento dos servizos”; e cómo pode saír máis barato o servizo de mantemento ou o subministro privatizado, porque a empresa terá gañar algo e recupera-los 14 millóns con intereses; ironizando que “estamos acostumados á creatividade do PP para os contratos, como se viu na Gürtell”.

A deputada socialista tamén salientou que, “en Ourense todos sospeitabamos que Ferrovial sería a adxudicataria”. Nesta empresa traballa o xerente de CESPA, do mesmo grupo, que foi recentemente detido pola súa imputación na instrución da “Operación Patos” e que fora xerente do CHOu con Fraga Iribarne e impulsor do “Plan Director”.

Un plan director que, por outra banda, resulta imprescindíble realizar para poder acometer, a continuación, a modernización tecnolóxica prevista nos plans “Innova Saúde” e “Hospital 2050”, que estaba previsto cubrir con fondos europeos. Neste senso, a compañeira lembra que o prazo deses fondos xa venceu no 2013, e só cabe acollerse a unha prórroga de dous anos, ata o 2015, vinculada ao remate das obras “cuxos constantes atrasos poñen en cuestión”.

Tamén fixo memoria a deputada para lembrar que o Plan Director leva aprobado dende abril do 2009, e se paralizou coa regreso do PP á Xunta. “Logo viñeron os anuncios en Expourense de fondos europeos para o Hospital 2050, e finalmente, as privatizacións, que lles quedaron desertas”, e que tampouco funcionou o procedemento negociado, polo que se optou por “dulcificar con prazos a entrega dos catorce millóns que se requirían para o Plan Director, e apareceu Ferrovial”. Sorpréndese Acuña de que, logo de todo isto, “non dimite, nin cesa ninguén”.

A deputada manifestou a fonda preocupación dos socialistas pola situación da Sanidade Pública, na que se chegou ao punto de que “a nin dimitida nin cesada conselleira” pode percibi-lo enfado dos profesionais e usuarios só con visitar os centros sanitarios.

O PSdeG propón a elaboración dun estudo sobre as posibilidades turísticas da pegada da minaría romana no leste de Ourense

Montefuerado_free_image

A deputada pola nosa provincia Carmen Acuña, vén de impulsa-la presentación dunha Proposición Non de Lei no Parlamento galego que instaría “á Xunta a iniciar, de xeito inmediato, un estudo sobre as posibilidades turísticas da pegada da minería” nas terras do leste de Ourense, tratando de unila á oferta a que xa se fai “dende as Médulas do Bierzo, e creando a ruta turística da minería romana polas terras da Galicia interior, Ourense e Lugo”.

Como exposición de motivos desta Proposición, se inclúen as seguintes consideracións:

A minería do ouro da época romana está moi presente en todo o territorio galego e, moi especialmente, ao longo do curso do río Sil. O maior expoñente da pegada desas explotacións é, sen dúbida, o paraxe das Médulas, Patrimonio da Humanidade dende o 1997, na comarca do Bierzo. Fascinante paisaxe, resultado dunha intensa e descomunal intervención mineira.

Durante máis de dous séculos, os romanos abriron as montañas e desprazaron o curso do río Sil para sacar ese mineral tan prezado das entrañas da nosa terra. É por iso que o das Médulas non é o único expoñente da enxeñería mineira romana nestas terras. Xa entrando no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, e a continuación desa explotación aurífera, nos podemos atopar con máis restos de explotacións, como as chamadas “meduliñas” de Caldesiños, en Viana do Bolo, xunto ao río Bibei, ou coa montaña furada de Montefurado, no Sil, ou mesmo cos Biocos de San Xoán de Río, perforando toda esa serra.

Só na comarca do Courel se descubriron máis de trinta minas romanas, e seguen aparecendo máis. Cicatrices vermellas que tamén sucan a comarca de Valdeorras, cuns trinta e cinco xacementos auríferos, sobre todo entre O Barco e Rubiá, e que provocan nos ollos observadores dunha persoa curiosa, evocadores e interesantes preguntas sobre a nosa Historia.

Todo este legado mineiro en torno ao ouro esperta moito interese na xente que atopa, na visita ás Médulas, paisaxe, historia e cultura, pero tamén aventura e, como non, gastronomía, sempre presente en Galicia, tamén no Bierzo. E tódolos anos, un volume importante de turistas visitan esas paraxes. Por iso, resultaría interesante captar a eses visitantes para que, dende Borrenes, no Bierzo, se introducisen no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Poderían, así, continuar coa visita á antiga Roma a través da minería aurífera, xa que dentro dos límites de dito territorio tamén poden atopar exemplos claros dos diferentes sistemas que, adaptados ás características do terreo, usaron os antigos romanos para extraeren ese tan prezado mineral.