Uncategorized

Miguel Fidalgo pide que o Goberno central retire de tramitación a modificación da Lei de Demarcación e Planta Xudicial, que fai desaparece-los Partidos Xudiciais e Xulgados de Paz en tódalas comarcas da nosa provincia

O noso senador ,Miguel Fidalgo, alédase do cese do ministro que xestionou importantes retrocesos en dereitos e liberdades que forman parte do sistema democrático, en nome da dereita máis retrógrada. Por iso considera que é o momento de retomar tódalas reformas xudiciais, e recolle-lo clamor dos colectivos de avogados, fiscais, traballadores da Xustiza, organizacións sindicais e partidos políticos.

Fidalgo coida que o PP debe retirar inmediatamente a lei que suprime os partidos xudiciais, e que afecta moi gravemente á nosa provincia, xa que supón a desaparición da estrutura actual nas comarcas de Ribeiro, Carballiño, A Limia, Verín, Valdeorras, Trives-Caldelas, Bande e Celanova. A iso hai que sumarlle a desaparición dos Xulgados de Paz e Rexistro actuais, pola súa privatización.

Fidalgo critica o cinismo de Feijóo, cómplice desta medida, que intenta despistar dicindo que se mantén o nome duns partidos xudiciais nos que desaparecen xuíces, secretarios, axentes e demais persoal, e deixa de celebrarse a actividade actual.

O senador anunciou novas preguntas, tal como suxeriron as plataformas en defensa dos partidos xudiciais, e informou de que presentará na Cámara Alta unha moción concreta en defensa de cada un dos partidos xudiciais que existen na provincia.

Fidalgo estima que a segunda lei que o PP debe derrogar é a Lei de Taxas aprobada, que está impedindo que os cidadáns sen recursos poidan defenderse ante as inxustizas que poidan sufrir. O PP divide a sociedade entre cidadáns con diñeiro, que teñen dereitos e cidadáns, e sen cartos, que non teñen dereitos.

Así mesmo, reclamou que se paralice a tramitación da modificación da Lei de Asistencia Gratuíta, que pon imposible a asistencia letrada de oficio para as persoas sen recursos, ademais de excluír a moitos colectivos e persoas ás que deixa sen a posibilidade de defende-los seus dereitos ante a Xustiza, prexudicando aos profesionais máis próximos e pequenos despachos de pobos e cidades.

En definitiva, o senador considera que este é o momento de parar este retroceso en liberdades e dereitos fundamentais para un estado democrático, tendo en conta as peticións dos colectivos e a sociedade civil.

Seara critica a diminución de máis do 37% nas axudas do goberno aos concellos galegos para o transporte público urbano

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara, recibiu unha resposta parlamentaria que constata que, dende que goberna a nivel estatal, os concellos galegos sufriron unha importante caída nas axudas que reciben do Goberno Central para o transporte público urbano.

O Goberno central recoñece que, no 2011, o conxunto dos concellos de Galicia recibía por este concepto axudas por case cinco millóns de euros, mentres que a finais de 2013 estas axudas diminuíron a pouco máis de 3 millóns.

“É dicir: que dende que o PP de Rajoy está á fronte do Goberno Central, estas axudas caeron máis dun 37% en comparación ás concedidas no último exercicio orzamentario do Goberno Socialista”, resumiu a deputada.

Repasando a situación concello a concello, resulta que o d’A Coruña recibiu do Goberno Socialista, no 2011, para axudas ao transporte urbano, máis de 1,9 millóns de euros, fronte aos pouco máis de 1,2 millóns de euros que obtivo no 2013. O concello de Lugo obtivo no 2011 do Goberno socialista 229.124,59 euros, e só 164.328,08 no 2013 do Goberno do PP.

No caso de Ourense, o concello recibiu 491.888,74 euros no 2011; cifra que diminuíu ata 298.671,10 no 2013, o que supón unha caída de máis do 39%.

O concello de Vigo conseguiu, no 2011, un importe de case 1,8 millóns de euros destas axudas, fronte a pouco máis de un millón de euros no 2013. En Santiago, as axudas deste tipo diminuíron dende os 554.980,73 euros no 2011 ata os 344.079,40 euros no 2013.

Seara considera que se trata dunha caída “brutal” nun momento no que “os concellos estiveron moi necesitados de apoio económico para poder seguiren prestando servizos básicos aos cidadáns”; e que rexistrará unha nova iniciativa parlamentaria no Congreso para que o Goberno central explique o motivo desa importante baixada, “e para que resposte se considera que as cidades de Galicia son cidades de segunda, e non as cre prioritarias para as axudas ao transporte público urbano”.

Por último, a deputada engade que “esta drástica redución está ligada ao pouco compromiso do Goberno coa mobilidade sostíbel”.

Séguenos durante a campaña das eleccións ao Parlamento Europeo do día 25

IMG_20140506_LOGOCAMP

Durante a campaña electoral que acaba de comezar, poderás estar ao corrente das principais actividades do PSdeG na nosa provincia mediante os nosos espazos en Twitter ( https://twitter.com/PSdeG_Ourense ) e Facebook ( https://www.facebook.com/psdeg.ourenseprovincia ).

Lembramos que o contido de ambos é directamente visíbel sen necesidade de ter conta aberta na rede social respectiva.

E elo sen perxuízo da publicación nesta web de novas especialmente relevantes, que tamén serán enlazadas nos devanditos espazos nas redes sociais, como xa sucede fóra de campañas electorais.

O Goberno central recoñece que existe unha relación directa entre a lei de taxas e a diminución da litixiosidade xudicial

O Goberno central vén de recoñecer, en dúas respostas parlamentarias por escrito á nosa deputada no Congreso, Laura Seara, que “a conxuntura económica e outras reformas, como a Lei de Taxas poden ser circunstancias a ter en conta para valora-lo descenso da litixiosidade” xudicial durante o ano pasado.

Respecto de Ourense, os datos aportados polo Goberno a Seara, amosan que a caída da litixiosidade no 2013 respecto ao ano anterior, cunha baixada de case o 20%, ten lugar principalmente na orde contencioso-administrativa. Tamén diminuíron nun 1,5% os asuntos xudiciais na orde social mentres que na orde civil produciuse un aumento da litixiosidade do 13,3%, e na penal subiu un 5,6%.

A compañeira apunta que “estes datos son exactamente a radiografía de cómo deixou o Goberno do PP o sistema xudicial”, e sinala que a importante diminución dos contenciosos administrativos “débese, sobre todo, á imposibilidade que agora mesmo teñen os cidadáns para recorre-las sentenzas da Administración polo aumento das taxas xudiciais”. Porén, considera que “o aumento dos asuntos xudiciais en materia civil ten moito que ver coas preferentes” e que “a subida dos asuntos penais ten relación co aumento da criminalidade”.

Seara critica que, na súa resposta, o Goberno pretenda xustificar dalgún modo a baixada da litixiosidade no 2013 ao sinalar que tamén baixaron os contenciosos-administrativos en 2012 respecto de 2011, ao que a deputada resposta que “aínda que é certo que a crise por si mesma provoca unha baixada da litixiosidade, a Lei de Taxas do Goberno do PP puxo a guinda para que os cidadáns non poidan acceder á Xustiza por motivos económicos”, lembrando que “o taxazo xudicial” acabou co dereito dos cidadáns de acceso á Xustiza, provocando tamén nesta materia unha “profunda división de dereitos entre os cidadáns que os poden pagar e os que non”.

Neste senso, lembra que o Grupo Socialista no Congreso dos Deputados defendeu recentemente no pleno desa Cámara unha enmenda á totalidade do proxecto de lei de asistencia xurídica gratuíta, texto que será “unha lei máis restritiva, máis complexa e máis burocrática que a actual, ademais de posibelmente inconstitucional”, en todo caso, “outro ataque máis do Goberno ao dereito dos cidadáns á tutela xudicial efectiva”.

A compañeira criticou, ademais, o feito de que o Goberno do PP “vincula o financiamento da xustiza gratuíta cos ingresos que se obteñan polas taxas xudiciais; con todo no 2013 se recadaron 316 millóns polas taxas, e o Goberno presupostou este ano para xustiza gratuíta tan só 34 millóns de euros”.

Ante semellante contradición, a conclusión de Seara é clara: “a política do PP é sempre a mesma: recadar sempre a costa dos que non teñen, e retallar dereitos a quen non os poden custear, con mentiras se é necesario”.

Seara denuncia a gravidade da desxudicialización dos Rexistros Civís

FOTO SEARA Y CAMACHO CON UGT-REGISTROS CIVILES

A nosa deputada no Congreso, Laura Seara reuniuse co sindicato UXT para trata-la gravidade dos pasos dados polo Goberno central para desxudicializa-los Rexistros Civís que pasarían a ser levados polos rexistradores da propiedade.

Para Seara “o Goberno dá un paso máis na súa carreira privatizadora e de destrución dos servizos públicos”, neste caso “toca, outra vez, recortes nos dereitos dos cidadáns de acceso á Xustiza”.

A compañeira lembrou que “ás taxas xudiciais impostas polo Goberno do PP, que impiden a moitos cidadáns, sempre aos máis débiles, acceder á Xustiza, sumarase agora a práctica privatización dos servizos dos Rexistros Civís, ata agora públicos”, e que “este camiño privatizador dos Rexistros Civís non é novo, porque o Goberno de Rajoy hai tempo que xa derivara as tarefas relacionadas cos expedientes de nacionalidade”. Porén, “ata agora os servizos prestados polos Rexistros Civís foron servizos públicos prestados por funcionarios públicos”, facendo fincapé en que “a desxudicialización dos Rexistros Civís podería incidir negativamente dende a perspectiva da protección de datos dos cidadáns”.

Seara rexistrou unha batería de preguntas no Congreso dos Deputados coas que lle esixe ao Goberno central “que aclare se é firme a súa postura respecto de que os Rexistradores da Propiedade e Mercantís se vaian a facer cargo dos Rexistros Civís”, e que “explique cómo pretende mante-los Rexistros Civís como un servizo público”. Tamén reclama “que o Goberno explique os datos do concurso público polo que se adxudicou a unha empresa o programa informático para que as e os Rexistradores tramiten e resolvan os expedientes de nacionalidade”. Ademais, pregunta ao Goberno central se se reuniu cos representantes do corpo de Rexistradores da Propiedade e Mercantís para coñecer se desexan xestiona-los Rexistros Civís, e advirte ao Executivo de que “nin os propios rexistradores están dacordo”.

A deputada avanzou que os socialistas seguiremos mantendo reunións cos sindicatos e os colectivos afectados por esta medida.

Propoñemos a creación dunha comisión de investigación sobre a xestión de axudas europeas

Velaquí o contido da moción do Grupo Provincial Socialista propoñendo a creación dunha comisión de investigación na Deputación, sobre a xestión feita no ente provincial das axudas de varios programas da U.E.:

A Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas comunicoulle a Deputación Provincial o inicio dun procedemento de reintegro das subvencións do FEDER recibidas a través dos proxectos “Daredo” e “Deputrans”, do programa de iniciativa comunitaria “INTERREG-III-A”. Nesa mesma documentación aparecía un documento (Anexo 2) no que se mandaban descertificar ao redor de 2.600.000€ nos proxectos “PEDECE”, “PROFOREST”, “ILUMINA LIMA”, “VIA NOVA” E “SONS E ACORDES”, ademais de 150.000€ referentes ó programa “DAREDO”.

A incoación do dito procedemento baséase nun informe de investigación realizado pola   Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas no ano 2006, do que nunca foi informada a oposición.

En todos estes anos, o Grupo Socialista ven denunciando publicamente a mala xestión, por parte da Deputación e do INORDE, dos programas europeos que leva a cabo; non cumprindo os seus obxectivos finais, dando tumbos e titubeos, e poñendo en marcha iniciativas cun resultado nulo e que non serven para nada.

Servan como exemplo os proxectos “Sons e Acordes” ou o “Vía Nova”, nos que non hai absolutamente ningún resultado. Moitas veces, como está a ocorrer agora co Proxecto “Estaciones Vivas”, estes programas son un mero resumo da imputación de nóminas e Seguridade Social de traballadores e da creación de campañas de publicidade ou programas ambiguos que pasan totalmente desapercibidos.

Esto se traduce nunha nefasta xestión de fondos públicos, que son de todos. E nós consideramos que esta mala xestión é responsabilidade non só dalgúns técnicos, senón dos políticos que lles dan cobertura.

Compre lembrar que no seu día xa solicitamos a creación dunha comisión de investigación sobre os programas “DAREDO” e “DEPUTRANS” que foi rexeitada polo Grupo Popular porque, segundo eles, non había ren que investigar; e o tempo danos a razón en que si que había, moito, que investigar. Pero agora que este tema está en mans da OLAF e da Xustiza, o Grupo Popular crea unha comisión a modo de pantomima para pechala en falso.

Está nas mans do PP crear unha comisión de investigación sobre algo que si que hai que investigar, que é a xestión dos Programas “PEDECE”, “PROFOREST”, “ILUMINA LIMA”, “VIA NOVA” E “SONS E ACORDES”, que figuran no informe de investigación realizado pola   Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, e dos programas “ESTACIONES” e “ESTACIONES VIVAS”, sobre os que vimos denunciando dende hai moito tempo que incumpren os seus obxectivos, e nos que vemos cómo estacións que ían ser albergues e museos, se lle acaban alugando ás empresas concesionarias da obra do AVE.

É evidente que, ante as conclusións alcadadas polos investigadores da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, resulta procedente a apertura dunha investigación interna que permita o total esclarecemento dos feitos relativos á xestión dos ditos proxectos.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Provincial Socialista somete a consideración do Pleno a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:

Crear unha comisión de investigación de carácter especial, cuxo obxecto será o estudo da xestión dos proxectos “PEDECE”, “PROFOREST”, “ILUMINA LIMA”, “VIA NOVA”, “SONS E ACORDES”, “ESTACIONES” e “ESTACIONES VIVAS”, levada a cabo pola Deputación Provincial.

Dita comisión informativa especial axustarase ás seguintes regras:

a) estará integrada polo Presidente, e membros dos tres Grupos políticos que forman o Pleno da Corporación, de xeito proporcional á súa representación
b) a designación dos representantes da comisión corresponderalle a cada Grupo político, mediante escrito dirixido á Presidencia polo portavoz de cada grupo, no que se poderán incluír os suplentes que se consideren necesarios
c) a primeira sesión da comisión será convocada á semana seguinte da toma deste acordo.
d) a comisión levará a cabo o seu traballo conforme co calendario de sesións que ela mesma estableza
e) a comisión poderá solicita-los informes e asesoramentos que considere oportunos, así como acorda-la práctica das probas que se estimen pertinentes para o esclarecemento dos feitos
f) os empregados públicos ao servizo da Deputación Provincial estarán obrigados a comparecer ante esta comisión, co obxecto de prestar declaración se así se lles require.

24 de xullo do 2013

Debate sobre o futuro dos partidos

A Secretaría de Formación da Comisión Executiva Provincial e Xuventudes Socialistas de Ourense, organizan un debate aberto sobre “O futuro das organizacións políticas ante un novo modelo de cidadanía e participación”.

Terá lugar este venres, día 19 de xullo, no Centro Cívico Municipal do Casco Vello da capital provincial (R/ Colón, 18), a partires das 19:00h.

Evento en Facebook:  https://www.facebook.com/events/276426732495792